Kas välismaal saab Lasteekraani vaadata?

20.04

ERR-i toodetud sisu on üle maailma ja kõigile vabalt vaadatav. Hankesisu näeb Lasteekraani lehel piirangutevabalt Eestis.

Geoblokeeringuga piiratud sisu vaatamiseks Euroopa Liidu piires (lisaks ka Suurbritannias, Islandil, Norras ja Lichtensteinis) peab tegema ERR-i lehel isikustatud konto. Vaatamisõigused laienevad Eesti Vabariigi alalistele elanikele, konto loomiseks on vajalik ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID olemasolu ja kontot tehes peab kasutaja kinnitama, et on Eesti Vabariigi resident. Väljaspool EL-i puudub kahjuks hankesisu vaatamise võimalus, küll aga saab kõikjal vaadata kodumaist ERR-i loodud sisu.

  • Saate info
  • Saate lõigud
  • Vaata järele
  • Tegijad
  • Sarnased saated